جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 فروردین 1393
جلسه 72
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (5)
سبدی در دست باد