جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
5 اردیبهشت 1394
جلسه 81
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (2)
لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۲)