جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
19 اردیبهشت 1394
جلسه 82
2 : 33 : 00
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (3)
پوكوهانتس