جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
2 خرداد 1394
جلسه 83
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (3)
شش اسب تعادل