جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
9 خرداد 1394
جلسه 84
2 : 22 : 00
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (12)
ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی