جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
16 خرداد 1394
جلسه 85
2 : 06 : 00
استاد حسن عباسی
ولایت‌مدار (1)
سیاست دو قطبی (۱)