جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 آبان 1394
جلسه 86
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (1)
درون من کیه؟