جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
7 آذر 1394
جلسه 88
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (13)
کشتی نوح (۲)