جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
14 آذر 1394
جلسه 89
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (14)
سلطه