جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
3 بهمن 1394
جلسه 90
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (4)
نقشه‌ی راه زندگی
تو سیاره داری یا ستاره؟