جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 بهمن 1394
جلسه 91
2 : 47 : 00
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (27)
من با گرگ دوست نمی‌شوم