جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
21 فروردین 1395
جلسه 95
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (7)
ذلیل و خوار