جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
16 مهر 1396
جلسه 11
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (1)
یک رؤیای مرده