جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
01 بهمن 1396
جلسه 14
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (7)
علم و حکمت