جلسه – کودکان استراتژیست
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 اردیبهشت 1397
جلسه 15
استاد حسن عباسی
ایمان‌مدار (3)
ایمان به آخرت
عاقبت (۱)
من زنده ام‏‏‎، پس هنوز فرصت کارهای خوب را دارم.