جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
07 بهمن 197
جلسه 18
استاد حسن عباسی
آینده شناسی
نسل بعد