جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
19 اسفند 1397
جلسه 19
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (2)
معرفت توحیدی
این تقدیر نیست