جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
08 اردیبهشت 1398
جلسه 20
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (8)
دنیای موازی دیو و انسان