جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
9 اردیبهشت 1391
جلسه 21
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (21)
بار