جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
27 آبان 1391
جلسه 30
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (1)
چگونه از یک اژدها سواری بگیریم!