جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
29 آبان 1401
جلسه 21
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (1)
هنر انطباق