جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
11 دی 1401
جلسه 22
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (2)
هنر انطباق (۲)