جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
12 دی 1394
جلسه 3
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (1)
مرده خوری