جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
08 اسفند 1394
جلسه 5
استاد حسن عباسی
هفت متعلق ایمان (1)
ایمان به آخرت (۱)
برزخ