جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
25 آذر 1397
جلسه 105
استاد حسن عباسی
نظام‌مدار (2)
تن شهر