جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 آذر 1398
جلسه 111
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (6)
پنج انگشت یک دست‏‏‏‌، هم قد نیستند.