جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
06 تیر 1400
جلسه 113
استاد حسن عباسی
ایمان به آخرت (۲)
سفر به برزخ