جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
27 تیر 1400
جلسه 114
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (19)
پایان یک ابر قدرت