جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
10 مرداد 1400
جلسه 115
استاد حسن عباسی
تصمیم‌مدار (15)
وقتی در خونه کدبانو نیست