جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
07 شهریور 1400
جلسه 116
استاد حسن عباسی
ولایت‌مدار (4)
فتانه و سیرک حیوانات