جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
21 شهریور 1400
جلسه 117
استاد حسن عباسی
معیشت‌مدار (1)
من حرص و طمع می‌ورزم پس هستم!