جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
04 مهر 1400
جلسه 118
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (16)
سفرهای منجی