جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
09 مرداد 1400
جلسه 120
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (6)
آرمان شهر (۲)
محافظه کاری در شهر