جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
15 آبان 1401
جلسه 131
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (7)
خونواده می تونه!