جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
04 تیر 1402
جلسه 135
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (8)
خودتون معیوبید نه من!