جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
03 دی 1402
جلسه 138
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (9)
رویاهای دخترانه
دیروز، امروز