جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 دی 1402
جلسه 139
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (10)
آرزوهای دست نیافتنی.