جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 بهمن 1390
جلسه 14
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (14)
میمون آدم نمی‌شود!