جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
6 اسفند 1391
جلسه 15
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (15)
یک دانه‏‌؛ هفت خوشه