جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
25 بهمن 1390
جلسه 16
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (16)
من هم خودم را نگه می‌دارم