جلسه – کودکان استراتژیست
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
20 اسفند 1390
جلسه 19
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (19)
مرحله‌ی دوم