جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 دی 1391
جلسه 36
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (23)
من پشت صفرها عدد یک می‌گذارم.