جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
7 اردیبهشت 1392
جلسه 43
استاد حسن عباسی
امنیت‌مدار (1)
غول چراغ جادو