جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
21 اردیبهشت 1392
جلسه 44
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (5)
مسئولیت قدرت