جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
11 خرداد 1392
جلسه 46
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (7)
با مردم یا بدون مردم!