جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
1 تیر 1392
جلسه 47
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (8)
نبرد اراده‌ها