جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
2 شهریور 1392
جلسه 49
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (10)
فرماندهی و رهبری