جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
27 مهر 1392
جلسه 54
استاد حسن عباسی
استقامت‌مدار (1)
درختی که زیاد خم بشه، می‌شکنه!