جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
9 آذر 1392
جلسه 59
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (3)
مأموریت از سوی ملکه