جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 آذر 1392
جلسه 61
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (1)
لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۱)